Aktuality / TAW zahájila práce na stavbe Showroom Hyundai Bory - február 2018

TAW zahájila práce na stavbe Showroom Hyundai Bory

Spoločnosť TAW začala vo februári 2018 práce na novostavbe showroomu značky Hyndai, ktorá je situovaná v katastrálnom území Lamač a je v tesnom kontakte s nákupným centrom Bory Mall. Objekt je nabvrhnutý ako členitá jednopodlažná, čiastočne dvojpodlažná hmota s výrazom jasne definujúcim primárnu funkciu showroomu osobných automobilov s doplnkovou funkciou značkového servisu.

Priestorová skladba pozostáva z vlastného showroomu, priestorov servisu, hygienického a technického zázemia.

Podľa geologických pomerov určených na základe geologického prieskumu je objekt vhodné založiť na hlbinných základoch - ihlanových pilótach s prefabrikovanými ŽB hlavicami. Na prefabrikované ŽB hlavice budú ukotvené stĺpy oceľovej konštrukcie a obvodové ŽB prefabrikované nosníky.

Zvislý nosný systém objektu je tvorený oceľovými stĺpmi uzavretého prierezu a z časti ŽB stenami murovanými z DT tvárnic. Časť objektu je jednopodlažná halová skeletová montovaná konštrukcia pozostávajúca z oceľových prefabrikovaných prvkov. Zvyšná časť objektu je dvojpodlažná skeletová montovaná konštrukcia pozostávajúca z oceľových prefabrikovaných prvkov.

Vodorovné nosné strešné konštrukcie sú navrhnuté ako bezväznicové s väzníkmi z prelamovaných nosníkov vytvorených z valcovaných oceľových profilov. Nenosné konštrukcie objektu tvoria prevažne montovaný prefabrikovaný zvislý obvodový plášť a deliace priečky.

Vonkajšie výplne vstupných otvorov do objektu sú z hliníkových systémových konštrukcií. Vonkajšie výplne okenných otvorov sú z hliníkových systémových rámových konštrukcií. Vnútorné otváravé konštrukcie sú drevené a oceľové dvere.

V rámci výstavby objektu bude taktiež vybudovanie areálovej zelene a budú vybudované areálové plochy statickej a dynamickej dopravy.

AKTUALITY
AKTUALITY