Aktuality / TAW zahájila práce na revitalizácii Šafárikovho námestia - júl 2018

TAW zahájila práce na revitalizácii Šafárikovho námestia

Spoločnosť TAW začala v júni 2018 práce na rekonštrukcii kanalizácie a vodovodu v rámci revitalizácie Šafárikovho námestia. Projekt rieši rekonštrukciu existujúcej vodovodnej a kanalizačnej prípojky a návrh nových areálových rozvodov vody a kanalizácie.

Rekonštrukcia vodovodnej prípojky:

Na riešenej parcele sa v súčasnosti nachádza vodovodná prípojka, ktorá je napojená na verejný vodovod DN 80 v Alžbetínskej ulici. Existujúca prípojka je v zlom technickom stave a svojou dimenziou nevyhovuje požiadavkam navrhovaných technológií (Fontána, zavlažovanie zelene). Z tohto dôvodu je navrhnutá rekonštrukcia existujúcej vodovodnej prípojky. Prípojka sa zrekonštruuje v trase existujúcej prípojky po existujúci vodomernú šachtu. Vodomer pre meranie spotreby vody bude osadený na zrekonštruovanej prípojke v existujúcej vodomernej šachte. Areálový vodovod bude zabezpečovať prívod vody pre účely:

  • zavlažovanie
  • fontánu
  • pitné fontány v parku
  • výhľadovo prívod pre budúci Pavilón s bistrom.

Všetky zariadenia, využívajúce pitnú vodu, budú prevádzkované sezónne (jar – jeseň).

Areálová kanalizácia:

V súčasnosti je na riešenom území vybudovaná areálová kanalizácia, ktorá odvádza odpadné vody z pôvodnej fontány. V rámci revitalizácie Šafárikovho námestia je navrhnutá nová areálová splašková a dažďová kanalizácia. Splašková kanalizácia bude napojená do existujúcej revíznej šachty Šj, dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďové vody z Alžbetínskej ulice od novo navrhovaných uličných vpustov. Splašková kanalizácia je navrhovaná pre odvádzanie prípadných prepadových vôd zo šachty fontány, prípadne pre jej vypúšťanie v zimnom období. V budúcnosti budú kanalizáciou odvádzané aj odpadné splaškové vody z Pavilónu, kde sa predpokladá kaviareň.

AKTUALITY
AKTUALITY