Aktuality / TAW zahájila práce na prípojke kanalizácie a vody pre polyfunkčnú stavbu Twin City – objekt A1 - september 2017

TAW zahájila práce na prípojke kanalizácie a vody pre polyfunkčnú stavbu Twin City – objekt A1

Spoločnosť TAW začala v septembri 2017 práce na prípojke kanalizácie a vody pre administratívnu budovu A1, ktorá je súčasťou polyfunkčného komplexu Twin City. Spoločnosť TAW už realizovala v rokoch 2014 a 2015 kanalizáciu, vodovod, plynovod a horúcovod pre objekty Twin City juh.

Pre odvedenie odpadných vôd z navrhovaného objektu je navrhnutá nová kanalizačná prípojka DN300, ktorá sa napojí do existujúcej verejnej kanalizácie DN800/1200 v Karadžičovej ulici. Kanalizačná prípojka bude odvádzať dažďové vody zo striech, spevnených a nespevnených plôch, splaškové vody od sociálnych zariadení a kondenz od VZT zariadení.

Pre Polyfunkčnú stavbu Twin city - objekt A1 je navrhnutá aj nová vodovodná prípojka DN150, ktorá sa napojí na existujúci vodovod DN400 v Karadžičovej ulici.

AKTUALITY
AKTUALITY