Aktuality / TAW zahájila práce na stavbe Polyfunkčného súboru New Stein – odkanalizovanie objektu a zásobovanie vodou - júl 2017

TAW zahájila práce na stavbe Polyfunkčného súboru New Stein – odkanalizovanie objektu a zásobovanie vodou

Spoločnosť TAW začala v júli 2017 práce na prípojke kanalizácie a vody pre polyfunkčnú budovu New Stein, ktorá je situovaná medzi ulicami Legionárska, Blumentálska a Bernolákova v Bratislave.

Kanalizačná prípojka zahŕňa kanalizačnú prípojku pre administratívu a kanalizačnú prípojku pre bytové domy. Prípojka pre administratívu uvažuje s využitým existujúcej prípojky kanalizácie v Legionárskej ulici, ktorá je napojená na verejnú kanalizáciu DN500. Pre napojenie výstavby bytových domov sa uvažuje s kanalizačnými prípojkami, ktoré budú zaústené do verejnej kanalizácie v Blumentálskej a Bernolákovej ulici.

Do kanalizačných prípojok budú zaústené splaškové vody a dažďové vody zo strechy objektu. V objekte je navrhnutá delená kanalizácia – zvlášť sú odvádzané splaškové vody a zvlášť dažďové vody zo striech a nádvoria.

Prípojka vody sa napojí z verejného vodovodu DN200 v Blumentálskej ulici. Prípojka vody bude zabezpečovať aj požiarnu potrebu 25 l/s pre navrhovaný vonkajší hydrant DN150.

AKTUALITY
AKTUALITY