Aktuality / TAW získala certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001 - marec 2015

TAW získala certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001

Spoločnosť TAW získala 20. marca 2015 certifkáty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007 v oblasti Stavebná činnosť pre pozemné a inžinierske stavby. Komplex týchto troch certifikátov sa tiež nazýva IMS – integrovaný manažérsky systém.

Stavať kvalitne a spoľahlivo, neohrozovať pritom životné prostredie na pracovisku a v okolí, zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov, by malo v súčasnej dobe patriť k základným štandardom každej stavebnej organizácie. Kľúčom k tomu, aby sa všetky tri významné faktory dali efektívne manažovať, je zavedenie a implementácia integrovaného manažérskeho systému (IMS) v stavebnej organizácii.

ISO 9001 systém manažérstva kvality – je základný certifikát, ktorý je založený na procesnom prístupe. Aby ho spoločnosť TAW mohla získať, musela zaviesť také riadenie organizácie, ktorého účelom je trvalé zlepšovanie práce a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva – certifikát, ktorého cieľom je zaviesť systém riadenia organizácie zohľadňujúci ochranu životného prostredia. Vďaka zavedeniu systému v TAW sa znížujú dopady činnosti našej soločnosti na životné prostredie, zlepšuje sa prevádzkovú výkonnosť, odhaľujú sa príležitosti k úsporám a znižuje sa naša zodpovednosť za poškodzovanie životného prostredia.

OHSAS 18001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – certifikát určený pre spoločnosti, kde existuje riziko nebezpečenstva na pracovisku. Systém u nás stanovil požiadavky na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Umožňuje nám kontrolovať riziká pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci, zdokonaľuje bezpečnosť v spoločnosti a vytvára bezpečné prostredie pre pracovníkov i dodávateľov.

AKTUALITY