Aktuality / TAW zahájila práce na stavbe ÚČOV Vrakuňa – rekonštrukcia vodovodnej siete - jún 2015

TAW zahájila práce na stavbe ÚČOV Vrakuňa – rekonštrukcia vodovodnej siete

Spoločnosť TAW zahájila v júni 2015 práce na stavbe Ústredná čistička odpadových vôd (ÚČOV) Vrakuňa – rekonštrukcia vodovodnej siete.

Investorom stavby je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a hlavným dodávateľom stavby je Infra Services, a.s., dcérska spoločnosť BVS, a.s.

Ústredná čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni sa začala budovať v roku 1975, výstavba bola ukončená v roku 1982 a v trvalej prevádzke je od roku 1990. Ide o komunálnu mechanicko-biologickú ČOV s vlastným kalovým a plynovým hospodárstvom. Čistí odpadové vody z ľavobrežnej časti Bratislavy.

Úžitková voda pre potreby prevádzky ÚČOV a zabezpečenie požiarnej vody sa získava z troch studní vybudovaných v rámci areálu ÚČOV. Voda zo studní je prečerpávaná do akumulačnej nádrže vodárne úžitkovej vody a následne v rámci objektu vodárne úžitkovej vody do automatickej tlakovej stanice (ATS) ktorá zásobuje celý areál ÚČOV.

Navrhované vodovodné siete pozostávajú z vodovodných potrubí, na ktorých sú v rozsahu trás osadené prevádzkové zariadenia – odbočky pre napojenie jednotlivých objektov, uzávery, hydranty.

Navrhované trasy rekonštruovaného vodovodu kopírujú jestvujúce trasy vodovodu v tej miere, pokiaľ to umožňujú trasy iných potrubí, sietí a poloha objektov v rámci areálu ÚČOV. V rámci projektu je navrhovaná nová vodomerná šachta pre potrubia úžitkovej vody a nová vodomerná šachta pre pitnú vodu. Po trase budú osadené aj odbočky pre napojenie jednotlivých objektov, uzávery a hydranty.

Účelom rekonštrukcie pitnej a úžitkového vodovodu je spoľahlivé zabezpečenie zásobovania jednotlivých objektov a prevádzok v rámci ÚČOV Vrakuňa pitnou a úžitkovou vodou. Ďalším dôvodom je oddelenie vodovodných systémov dvoch spoločností (BVS a.s. a Bionergy a.s.), ktoré spolupracujú v rámci čistiarenského procesu. Pre tieto dve spoločnosti je potrebné navrhnúť dva nezávislé vodovodné systémy s vlastným meraním spotreby vody.

AKTUALITY
AKTUALITY