Aktuality / TAW zahájila práce na stavbe KPaEH Vrakuňa – oprava strojovní plynojemov - jún 2015

TAW zahájila práce na stavbe KPaEH Vrakuňa – oprava strojovní plynojemov

Spoločnosť TAW zahájila v júni 2015 práce na stavbe Čistička odpadových vôd – kalové, plynové a energetické hodspodárstvo (KpaEH) Vrakuňa – oprava strojovní plynomerov.

Investorom stavby je BIOENERGY, a.s.

Objekt ÚČOV (ústredná čistička odpadových vôd) Vrakuňa bol postavený v osemdesiatich rokoch minulého storočia a v tomto čase v ňom prebieha najväčšia rekonštrukcia. ÚČOV je najväčšia čistiareň odpadových vôd na Slovensku. Kalové, plynové a energetické hodspodárstvo slúži na spracovanie zmesného nestabilizovaného kalu, výrobu kalového plynu (vedľajší produkt pri spracovaní kalu a medziprodukt z hľadiska ďalšieho energetického využitia), na výroba elektrickej energie a výrobu a dodávku tepla.

Predmetom diela sú stavebné práce, ktoré sa týkajú opravy štyroch strojovní vodojemov v areáli KPaEH Vrakuňa. Strojovne sú súčasťou objektov plynojemových veží.

Podzemná časť objektov je realizovaná z betónu, nadzemná časť je z popolčekových tvárnic. Strešná krytina je vytvorená z dvoch samostatných konštrukčných prvkov, jeden je z pozinkovaného plechu a druhý z azbestocementovej vlnitej krytiny. Táto časť strechy sa demontuje a nahradí novou krytinou z pozinkovaného trapézového plechu.

Realizované stavebné práce majú za cieľ zastabilizovať a pozastaviť degradáciu stavebno-technických prvkov objektu a zvýšiť ich funkčnú životnosť. Zvýši sa tiež ekonomická hodnota uvedených objektov.

AKTUALITY