Aktuality / TAW zahájila práce na stavbe Bratislava – Rozšírenie vodojemu Kramáre I. – etapa II. - september 2015

TAW zahájila práce na stavbe Bratislava – Rozšírenie vodojemu Kramáre I. – etapa II.

Spoločnosť TAW zahájila vseptembri 2015 práce na stavbe „Rozšírenie vodojemu Kramáre I. - Etapa II. (armatúrna komora a stavebná časť)“.

Investorom stavby je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a hlavným dodávateľom stavby je Infra Services a.s.

Predmetom diela je rekonštrukcia jestvujúceho vodojemu, ktorý je v súčastnosti nevyužívaný. Jedná sa o vodojem s jednou nádržou s prislúchajúcou manipulačnou komorou objemu 3500m3. Súčasťou návrhu rekonštrukcie sú nové povrchové úpravy fasády a interiéru, nové okná, dvere, zámočnícke a klampiarske výrobky, vetranie a iné zariadenia, elektroinštalácie s vykurovaním, ako aj úprava spevnených plôch a vyčistenie priľahlého areálu.

AKTUALITY