Aktuality / TAW zahájila práce na stavbe Holdošov Mlyn - november 2014

TAW zahájila práce na stavbe Holdošov Mlyn

Spoločnosť TAW zahájila v novembri 2014 práce na stavbe Holdošov Mlyn.

V rámci vylepšenia dodávky vody pre Senický skupinový vodovod zahájila BVS, a.s. stavbu Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn. Účelom stavby je rozšírenie vodného zdroja Holdošov mlyn o ďalšie dve studne a jeho napojenie do vodovodnej siete Senického skupinového vodovodu.

Pre naplnenie zámeru je potrebné:

  • rozšíriť vodný zdroj Holdošov Mlyn o 25l/s,
  • vybudovať nové vodovodné potrubie z rozšíreného vodného zdroja Holdošov Mlyn do akumulačnej nádrže v úpravni vody Osuské TVLT – DN250 s kapacitou 50l/s,
  • v úpravni vody Osuské zvýšť kapacitu čerpacej techniky na 100l/s, zmodernizovať filtrácie a inovovať príslušné rozvody,
  • zmodernizovať výtlačné potrubie z úpravne vody Osuské do vodojemu Hlboké a nahradiť jestvujúce oceľové potrubie DN350 novým potrubím TVLD-DN400 s kapacitou 100l/s.

TAW pracuje na stavebných objektoch studní Holdošov Mlyn a realizuje výtlačné potrubie z vodného zdroja Holdošov Mlyn do úpravne vody Osusuké.

Na objekte studní sa realizuje výmena technológií v studniach a úpravy armatúrnych komôr, vybudovanie stavebných objektov a zabudovanie novej technológie do existujúcich vrtov, vybudovanie komunikácií a vybudovanie výtlačných potrubí z vrtov.

Výtlačné potrubie z vodného zdroja Holdošov Mlyn do úpravne vody Osusuké zahŕňa samotné výtlačné potrubia TVLT – DN250, výtlačné potrubie TVLT – DN150 z armatúrnej šachty do vodojemu Hradište a výtlačné potrubieTVLT – DN150 z vodného zdroja do armatúrnej šachty Hradište. V trase bude križovanie štátnej cesty pretláčaním, miestnej komunikácie prekopaním, križovanie Brezovského potoka nadchodom nad potokom, Michaličkovho potoka prekopaním a Brezovského potoka prekopaním.

AKTUALITY
AKTUALITY